Müşteri Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Ana Sayfa/Müşteri Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
Müşteri Aydınlatma ve Açık Rıza Metni 2021-02-16T17:38:58+03:00

İlk Yayın Tarihi : 13.02.2021

SONUÇ ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİRKET MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

Sonuç Ecza Deposu A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli olan her türlü teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Yukarıda açıklanan çerçevede siz değerli müşterilerimizin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

Kimlik Verisi Ad-soyad.
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi ve bunlar kanalıyla yapılan yazışmalar
Müşteri İşlem Verisi Ürün bilgisi, ödeme ve fatura bilgileri,

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından

 • Web sitesi kullanımı neticesinde çerez kayıtları vasıtasıyla,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Şirketimiz adına işletilen hesaplar,
 • Elektronik posta adreslerimiz,
 • Şirketimizin cep ve sabit telefon numaraları ile,
 • Tüm bu kanallar vasıtasıyla Şirketimize iletilen mail, mesaj, e-posta gibi içeriklerle

toplanmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/a,c,ç,e,f hükmü kapsamında aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesini artırılabilmesi, özellikle;

 • Müşterilerimizle olan ilişkilerin yürütülmesi ve müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve bunlara yönelik iletişimin sağlanması,
 • Müşterimizin talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Müşterilerimize mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, buna bağlı olarak müşterilerimize hizmet ve ürün tavsiyelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenebilmesi,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama/analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bu kapsamda internet sitesi üyelik bilgilerinin ve hizmetlerinin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

Müşterilerimizin işlenen kişisel verileri, işleme amaçlarıyla aynı ve bunlarla sınırlı olarak, Şirketimizin Şirket yetkilileri ve hissedarları ve/veya birlikte çalıştığı ya da kanunen bilgi vermekle yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de ya da yurtdışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılması da dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (Şirketimiz tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://sonucecza.com/kvkk/ adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

 • İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24 İstanbuladresine bizzat/elden teslim edebilir,
 • İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24İstanbul adresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • sonucecza@hs02.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

SONUÇ ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİRKET MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

“Sonuç Ecza Deposu A.Ş. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni”ndebelirtilenler doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kimlik belgemde bulunun din verilerim ile kan grubu verilerimin yukarıda belirtilen amaçlara uygun bir biçimde işlenmesine,

Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlara uygun bir biçimde yurtdışına aktarılmasına (özellikle sunucuları yurtdışında bulunan mail hizmetlerinin kullanılması haline binaen mail hizmeti sunucularına aktarılasına),

Sitemiz üzerinden yapacağınız “Açık rıza” başvurularının geçerliliğini sağlayabilmek için, PDF formatındaki metni indirmeniz gerekmektedir. (indirmek için tıklayın) İndirmiş olduğunuz dosyayı imzaladıktan sonra taratıp aşağıda bulunan dosya yükle butonuna tıklayarak yüklemeniz sonucunda başvurunuz değerlendirilecektir.