48192 sayılı sağlık bakanlığı genelgesi

Ana Sayfa/Haberler/48192 sayılı sağlık bakanlığı genelgesi

48192 sayılı sağlık bakanlığı genelgesi

Kontrole Tabi Müstahzarların Satış/Sarf Hareketlerinin Yerinden Takibi Hakkında Genelge… Tarihi:19.11.2003 Sayısı:48192 GenelgeNo: 2003/137

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

SAYI: B100IEG0120013 ANKARA 19/11//2003 48192 KONU: Kontrole tabi müstahzarların satış/sarf hareketlerinin yerinden takibi

……………………… VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2003 / 137

Kontrole tabi ilaçların tüketiminde suistimallerin önlenmesine yönelik olarak, ecza depolarınca Bakanlığımıza gönderilen dağıtım kayıtlarının takip ve kontrolleri bu güne kadar Genel Müdürlüğümüzce yapılmakta idi. Bundan böyle, yazışmaların yol açtığı zaman kaybının giderilmesi, Genel Müdürlüğümüze getirdiği iş yükünün de aşağıya çekilerek etkin ve rasyonel şekilde yerinden takibin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; ilaç fabrika veya laboratuarları tarafından üretilen, ithal edilen ve ecza depolarınca illerdeki eczanelere dağıtımı yapılan kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu ilaçlar, yeşil reçeteye tabi psikotrop ilaçlar ve / veya normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçların ilgili satış / sarf hareketlerinin takibi, aşağıdaki esaslar doğrultusunda iliniz Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir. Bu konuda daha önce yayımlanmış olan 20.03.1990/10-9686 ile 21.01.2003/002877( 2003-15 ) tarih / sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 1-Her müstahzar için ayrı ayrı düzenlenecek depo mesul müdürlerince onaylanmış müstahzar bilgilerinde; a- Bir önceki aydan devir eden miktar, b- Firma ismi, fatura tarih /no ve miktar belirtilerek ay içinde satın alınan toplam miktar, c- Ay içinde satışı yapılan toplam miktar, d- Bir sonraki aya devir eden miktar yer almalıdır. 2- Müstahzar hareketi olsun olmasın, ilgili kayıtlar, ilinizdeki eczanelere dağıtım yapan iliniz dahilindeki veya dışındaki ecza depolarınca 01.12.2003 tarihinden itibaren her ay için bir sonraki ayın 10’una kadar iliniz Sağlık Müdürlüğüne gönderilmelidir. Ecza depoları tarafından gönderilecek tüm bilgiler, istendiğinde Bakanlığımıza sunulmak üzere iliniz Sağlık Müdürlüğünde 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir. 3- Her İl ve müstahzar için ayrı sayfa olarak düzenlenecek dağıtım cetvelleri, aşağıdaki formatta olmalıdır. Satışı Yapılan Müstahzar Adı:

İLİ İLÇESİ SATIŞ YAPILAN
SAĞLIK KURUMU
FATURA TARİHİ FATURA
NO
VERİLEN
MİKTAR

4- İlinizdeki eczanelerce satın alınan kontrole tabi müstahzarların ; – Kırmızı reçete, yeşil reçete veya normal reçete ile satılıp satılmadığının, – Fatura ve reçetelerin ilgili kayıt defterlerine muntazam işlenip işlenmediğinin, bir tutarsızlık olup olmadığının, – Reçetelerin sahte olup olmadığının, aynı hastalar için uygun olmayan sürelerde tekrarlanan reçete düzenlenip düzenlenmediğinin, bu tip reçetelerin aynı tabip tarafından yazılıp yazılmadığının takip ve kontrol edilmesi, – Eczane mesul müdür veya sorumlusunca reçete görülüp teslim alınmadan kontrole tabi ilaçların verilmemesinin temin edilmesi, iliniz Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir. 5- Yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması ve tekrarı halinde ecza depoları ile eczanelerin mesul müdürleri hakkında 984, 1262, 2313, 6197 sayılı Kanunların ilgili maddeleri ve / veya TCK.’nun 526. maddesi gereğince yasal işlem başlatılarak Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. Kontrole tabi hammadde alım – satımı yapan ecza depoları ile bu maddeleri içeren müstahzarları ithal ederek dağıtımını yapan ecza depolarının satış bilgilerinin doğrudan İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesine devam edilecektir. Konunun iliniz dahilindeki ecza depoları ile eczanelere duyurulması ve belirtilen doğrultuda takip ve kontrollerin yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM : VALİLİKLER

2018-01-24T16:39:24+03:00 Ocak 24th, 2018|Haberler|