Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ana Sayfa/Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 2021-03-15T16:31:11+03:00

İlk Yayın Tarihi : 13.02.2021

SONUÇ ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Sonuç Ecza Deposu A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Yukarıda açıklanan çerçevede İş Başvuru Formu ile elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

 

Kimlik Verisi Ad-soyadı,doğum yeri ve tarihi,
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.
Mesleki Deneyim ve Özlük Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş, aldığı kurslar, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı, aktivite bilgileri, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, ödül ve patent bilgileri, akademik faaliyet bilgileri, çalıştığı projeler, önceki iş tecrübesi bilgileri.
Diğer Referans bilgileri.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı (iş başvuru formu), görsel ya da elektronik ortamda(şirkete ait web sitesi), aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile çalışan adayı/çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması ve özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5/II-c,ç,f hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel Verileriniz” Şirket bünyesinde dijital ve fiziki arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

İşbu kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen süreler boyunca saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinin ardından KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://sonucecza.com/kvkk/ adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

 • İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24 İstanbuladresine bizzat/elden teslim edebilir,
 • İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24İstanbuladresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • sonucecza@hs02.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.